NBA篮球竞猜

利润表-2016

浏览次数: 787发稿时间: 2018-10-26

利润表
    会企02表
编制单位:南京虎踞龙盘教育发展有限公司2016 年 单位: 元
项 目本月数本年累计
一、营业收入   1893.8
减: 营业成本    
营业税金及附加    
销售费用   2000
管理费用    
财务费用24.0481.76
资产减值损失    
加: 公允价值变动收益(损失以"-"填列)    
投资收益(损失以"-"填列)    
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    
二、营业利润(亏损以"-"号填列)-24.04-187.96
加: 营业外收入    
减: 营业外支出    
其中: 非流动资产处置损失    
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-24.04-187.96
减: 所得税费用   1024
四、净利润(净亏损以"-"号填列)-24.04-1211.96
五、每股收益:    
(一)基本每股收益    
NBA篮球竞猜